Angilgaq

Ihumagiyavut tamaitnut inungnut pimmaqluktunut inuuyut tahamani Nunavutmi pitaqni inmigulaqnit, ihumamiqnit ilaiuttaqnilu nunaliuyuni.

Havagiyavut

Pinahuaqtitavut ilittugiyaunit, pilaqnit, ihumaliugutigini ilauttaqvilu tamaitni piplugit inuuniq Nunavutmi!

Ilauguit Uvaptingnut

Naliakniugaluaqat inuuhiqnut ikayuqtuiguvit nutanguguvit pinahuaqtaptingnut, ilautquiyugut uvaptingnut. Tungahuktitavut nutat ihumagiyauyut pinagiplugitlu pinahuagumayut ilauyunit ikayuqtuiyunitlu akiittumik, nutaat utuqaitlu.  Tugaqvigiluta uplumi!

Pinahuaqtavut Uqauhiit

Pinahuaqtavut pitaqnit inmigulaqniq, ihumamiqniq tamaatlu nunaliuqatauniq tamaitnut Nunavummiut inuuyut pimmaqlutilikmik.

Ihumagiyauyut:

 

  • Nakuuhivaliqnit qanugitni inuuniq inungnut pimmaqlutiliknut Nunavutmi;
  • Atuqtitnahuaqni inuit pimmaqlutilgit huliqattagiakhait ilauttaqniqmun havaptingni;
  • Atuqtitnahuaqni pipkagahuaqnilu piyungnautai piyumanilu inuit pimmaqlutilgit; tamnalu
  • Atugahuaqtitni havakhat pilaqnit inungnut pimmaqlutilgit.

Pivaktavut una atugahuaqtittugu ilittugiyaunit, pilaqnit, ihumaliugutiginit ilauttaqnilu tamaitni inuuhiqmi Nunavutmi.

Naunaipkutagiyavut Ihumagiyaunit:

Inmigugungnaqniq: Inuit pimmaqlugutilgit piyungnautilgit naalaktauyangit upigiyaunilu. Havagutit ikayugutitlu hanatyuhikhaliugauyukhat piplugit piyumayait pinahuaqtailu inminguqtut.

Inmigut-Pinahuaqnit: Inuit pimmaqlugutilgit piyungnautilgit naalaktauyangit ayyikkiktumik, ihumaliuqniqmik ihuaqhihimanilu inmingnut munaginiq tamaitnut pityutainut inuuhiqmingnut.

Nunaliuyut Ilauttaqnit: Inuit pimmaqlugutilgit piyungnautilgit ikayuqtauyangi piyaqanit ilauniqmut ihumamiqlutik nunaliuyuni huliniit ilauttaqniqlu inuuhiqmun pityutaittumik timimut ilitquhiqnutlu pittailitinut.